Wednesday, June 29, 2011

Chava Alberstein - Shimri Nafshekh

Lyrics: Nathan Alterman
Music: Alexander (Sasha) Argov

No comments: