Tuesday, June 21, 2011

De aangenomen motie

Dit is de motie die afgelopen zondag werd aangenomen door de PvdA ledenraad (bron: www.cidi.nl)

Gehoord de PvdA Partijraad van 19 juni 2011

In aanmerking nemend:

• Het grote belang dat gesteld moet worden in het dierenwelzijn in Nederland en elders in de wereld

• Het recht op godsdienstvrijheid, dat niet absoluut is, maar wel geldt als een van de kernwaarden van onze samenleving.

• Het wetsvoorstel Thieme dat geen andere slachtmethode toestaat dan het doden van dieren die ‘vooraf bedwelmd’ worden, maar wel de import van elders ritueel geslacht vlees toelaat.
 
• De conclusies van het Europese Diarel rapport van 2010 , dat de behandeling van alle dieren voordat ze geslacht worden een belangrijke rol speelt en de omstandigheden tijdens alle slacht sterk verbeterd kunnen worden.

• De op de hoorzitting van 17 juni geconstateerde onduidelijkheid over het mogelijk lijden van dieren door het ritueel slachten.

• De waarde die Joden en Moslims hechten aan hun gebruiken en de bereidheid van beide bevolkingsgroepen om in samenspraak met overheid, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties te zoeken naar de beste slachtmethoden en daarvoor een convenant willen ondertekenen.

Constateert:

• Dat onder de huidige omstandigheden de wet Thieme een disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren, in aanmerking nemend het grondwettelijk verankerde recht op godsdienstvrijheid en de mogelijkheid om ritueel geslacht vlees uit het buitenland te betrekken.

• Dat het Wetsvoorstel Thieme onvoldoende ruimte laat diverse alternatieve slachtmethoden met de geloofsgemeenschappen te bespreken en zelfs discriminatoire tendensen heeft omdat het expliciet voor de Joodse en Islamitische geloofsgemeenschappen hun slachtmethodes verbiedt.

• Dat slechts een heel klein segment van het dierenwelzijn door het wetsvoorstel wordt geraakt, waarvan de uitkomst bovendien onzeker is en in strijd kan zijn met het recht op godsdienstvrijheid.

Roept de Kamerfractie van de PvdA op:

Zich in te spannen het dierenwelzijn daadwerkelijk te bevorderen door de hele slacht en de behandeling van dieren voor en tijdens de slacht aan onderzoek te onderwerpen om onnodig dierenleed te voorkomen. En voorts alles in het werk te stellen om tot een convenant met de Joodse en Islamitische geloofsgemeenschappen te komen, mede gelet op het belang van de vrijheid van godsdienst in Nederland.

En derhalve het wetsvoorstel Thieme zonder voorbehoud te verwerpen.

Volgens mij vormen de twee zinnen onder "Roept...op" de kern van deze motie. Wie niet bereid is daar serieus over na te denken en aan te gaan werken, maar koste wat kost de Nederlandse Joden en moslims voor het hoofd wil stoten, moet niet gek opkijken of boos worden als woorden als antisemitisme en islamofobie uit de kast worden gehaald.

No comments: